Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolno - leśna położona w miejscowości Falejówka, gmina Sanok.
Na nieruchomość tą składa się sześć działek o łącznej powierzchni 1,8476 ha, z czego gruntu rolnego jest 1,2503 ha, a lasu 0,5973 ha.
Działki nie graniczą ze sobą, znajdują się wśród gruntów rolnych, zadrzewionych i leśnych, a jedna z działek graniczy z zabudową.
Przeważająca część gruntu rolnego płaska, dogodna do upraw rolniczych, grunt leśny posiada urozmaiconą rzeźbę terenu. Br> Zadrzewienie na działkach leśnych to głównie buk i grab w IV klasie wieku (średnio w wieku ok. 80 lat).
Do działek brak jest formalnego dojazdu.


» łączna cena sprzedaży - 24 700 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych)